top of page

Obchodní společnost: Creative holding s.r.o.
Sídlo: Moskevská 28/23, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 01670425

Pravidla
a mechanika soutěží

Tato pravidla závazně upravují podmínky spotřebitelských online soutěží, které probíhají na Facebookové adrese a instagramovém profilu pořadatele. Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná

na webu www.creative-holding.cz

(dále jen „soutěž“ nebo „soutěže“)

 

I.    Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatel soutěže:

Organizátor soutěže: Creative Holding, s.r.o., IČ: 01670425, se sídlem: Moskevská 28, Liberec 460 01

 

II.    Termín a místo konání soutěže


1.    Soutěž probíhá v termínu uvedeném v publikovaném příspěvku na uvedeném profilu, kterým je soutěž vyhlášena.
2.    Soutěž probíhá na území České republiky. 

3.    Soutěž bude probíhat od okamžiku vyhlášení na uvedeném profilu do vyhlášení vítěze (viz text v popisu příspěvku).
 

III.    Účastníci soutěže


1.    Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby s trvalým pobytem a adresou doručování na území České republiky, které se v době konání jednotlivých kol přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem, souhlasí

s těmito pravidly a budou je dodržovat (dále také „účastníci“ nebo “soutěžící“). Osoby mladší 18 let musí mít

k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce.

2.    Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinný příslušníci a osoby blízké pořadateli a zprostředkovateli soutěže, organizátorovy a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli posílí na realizaci této konkrétní soutěže.

3.    Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu

s pravidly soutěže. Účastník může být vyloučen v případě, že organizátor pořadatel a/nebo zprostředkovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

 


IV.    Účast v soutěži

1.    Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži.

2.    Soutěž bude probíhat vždy v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.

3.    Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel.

4.    Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu, ke kterým je stránka provozována.

5.    Účastník odesláním příspěvku do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku

a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli a/nebo zprostředkovateli kdykoli na jeho vyžádání toto prokázat.

6.    Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje pořadateli a zprostředkovatel organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a zprostředkovatel organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho část bez omezení zveřejnil, užíval všemi způsoby bez časového

a územního omezení.

7.    Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou.

 


V.    Mechanika soutěží a určení výherců

Výherci jednotlivých soutěží se určují dle principů dané soutěže uvedených v tomto článku. Zvolený princip soutěže bude vždy uveden v příspěvku, který, je soutěž vyhlášena, a to s případným upřesněním (v případě rozporu příspěvku s pravidly, má přednost úprava uvedená v příspěvku).

1.    Princip 1: V soutěži vyhrává prvních X správných odpovědí. Počet správných výherních odpovědí bude vždy specifikován v soutěžním příspěvku. Rozhodující je čas zobrazení správci profilu.

2.    Princip 2: Vyhrává soutěžící, jehož vybere odborná porota na základě stanovených kritérií v daném příspěvku.

3.    Princip 3: Vyhrává odpověď, která do termínu uvedeného v soutěžním příspěvku získává největší počet „likes“. Rozhoduje počet „likes“. Rozhoduje počet „likes“, které se zobrazí správci v čase po skončení soutěže. Pokud není stanoveno jinak, je soutěž ukončena 23:59 rozhodného dne.

4.    Princip 4: Vyhrávají ti soutěžící, kteří budou vybrání losem. Počet výherců bude vždy specifikován

v konkrétním soutěžním příspěvku.

 

 

VI.    Výhry

1.    Konkrétní výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž by hlášena.

2.     Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.

3.     Výherci budou kontaktováni organizátorem/ pořadatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby pořadateli organizátorovi zasílali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové/instagramové soukromé zprávy své jméno, e-mail

a telefon, aby se s nimi mohl pořadatel organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.

4.    Předáním výhry výherci jsou splněny závazky pořadatele a organizátora zprostředkovatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Za kvalitu cen odpovídají dodavatelé, kteří vyřizují případné reklamace.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či pravidel soutěže. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení pravidel či podmínek soutěže. V případě, že výherce nedodá kontaktní údaje, výhra propadá pořadateli.

5.    Pořadatel a zprostředkovatel organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora zprostředkovatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.    Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

 


VII.    Závěrečná ustanovení

1.    Pořadatel po předchozím písemném odsouhlasení zprostředkovatele je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit či přerušit. To vše, bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo by výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel a zprostředkovatel organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžících požadovat jejich doložení. O jakýkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýkoliv záležitostech souvisejících se soutěží budou společně rozhodovat pořadatel a zprostředkovatel, a to bez dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel po předchozím písemném odsouhlasení zprostředkovatele si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher.

2.    Pořadatel a zprostředkovatel neodpovídají za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. nebudou například k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, popřípadě bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli zprostředkovateli a pořadatel po předchozím písemném odsouhlasení zprostředkovatele má právo je použít pro jiné účely dle vlastního uvážení.

3.    Přihlášením do soutěže potvrzují soutěžící, že se seznámili s informacemi o zpracování jejich osobních údajů pořadatelem a/nebo zprostředkovatelem organizátorem v souvislosti s touto soutěží. Zprostředkovatel Organizátor a pořadatel, jakožto správce, bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti) společně se soutěžním příspěvkem soutěžícího zpracovávat po dobu trvání soutěže, pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce bude zprostředkovatel a pořadatel Organizátor navíc zpracovávat kontaktní údaje výherce pro účely předání výhry, a to po dobu 2 měsíců po ukončení soutěže. Právním titulem zpracování uvedených osobních údajů je plnění smlouvy (tedy umožnění účasti v soutěži).

4.   Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže uvedené v článku VII. odst. 3. těchto pravidel je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se soutěže účastnit.

5.    Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny

na webových stránkách: www.creative-holding.cz/zasadyochranazpracovaníou.

Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžících nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo na opravu a výmaz osobních údajů, atd.) je možné kontaktováním písemně na e-mailové adrese: info@creative-holding.cz

 

V Liberci 31.8.2022

bottom of page