top of page

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Obchodní společnost: Creative holding s.r.o.
Sídlo: Moskevská 28/23, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 01670425

Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů:

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů Creative holding s.r.o. jsou vydány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Vymezení pojmů

Osobním údajem” se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž indentifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

“Subjektem údajů” se rozumí fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

“Zpracováním” se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

“Správcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

“Zpracovatelem”  se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.Osobním údajem se ve smyslu této směrnice rozumí jakýkoli údaj.

“Omezením zpracování” se pro účely této směrnice rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

“Evidencí” rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

“Příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

“Třetí stranou” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů - kategorie osobních údajů:

Společností Creative Holding s.r.o., jako správcem osobních údajů a v některých případech i jako zpracovatelem, může dojít v souladu se základními principy zpracování osobních údajů (zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování, účelové omezení, minimalizace osobních údajů, přesnost a aktuálnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost) a za splnění níže uvedených podmínek

ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Identifikační údaje a adresní údaje

Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození, pohlaví, rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nelze kopírovat,

jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.

2. Kontaktní údaje

Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa.

3. Ostatní údaje

Jsou to údaje, které subjekt osobních údajů poskytne správci osobních údajů pro stanovené účely na základě právních důvodů zpracování včetně souhlasu i údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů Jedná se zejména o věk, pohlaví

a telefonní číslo.

4. Provozní údaje

Jedná se o údaje vznikající při přímé komunikaci mezi Creative Holding s.r.o.

a subjektem údajů, zejména údaje pro účely porovnání bonusů v rámci pojištění, vyhodnocení nejlepší alternativy, poradenství a poskytování informací ohledně procesu žádosti o bonusy, jejich čerpání, režim při neúplném vyčerpání bonusů apod. Dále též údaje vznikající zejména při přímé komunikaci v souvislosti

s poskytováním služeb v oblasti grafických prací, tvorbě webových stránek,

foto a video produkce, reklamní produkce. Jedná se i o údaje pro potřeby účtování

a plnění zákonných povinností Creative Holding s.r.o. a o údaje zpracovávané

pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních kontraktů.

5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů Creative Holding s.r.o.  Účelem jejich zpracování, zvláště pak při zpracování na základě Souhlasu pro obchodní účely, je zlepšení, zrychlení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany Creative Holding s.r.o. 

Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou

být zpracovány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu

je kdykoliv odvolatelné.

6. Cookies

S případnými analytickými a marketingovými cookies může správce osobních údajů pracovat jen na základě souhlasu subjektu osobních údajů. S nezbytnými funkčními cookies může správce osobních údajů pracovat na základě právních předpisů. Používáme-li při zpracování cookies nástroje poskytované třetími stranami, jejich poskytovatelé jsou v pozici zpracovatelů osobních údajů.

5. Citlivé údaje

Správce osobních údajů nezpracovává citlivé osobní údaje (čl. 9 Nařízení),

tj. údaje o rasovém a etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje apod.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje poskytuje subjekt osobních údajů správci osobních údajů

pro stanovené účely na základě právních důvodů zpracování včetně souhlasu. Zdrojem osobních údajů jsou pro stanovené účely v nezbytné míře i údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů, zejména obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a centrální evidence exekucí.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu Creative Holding s.r.o. či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Creative Holding s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Creative Holding s.r.o.

a ochranu oprávněných zájmů Creative Holding s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění účetních a daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), ochrana

a správa majetku, zejména vedení evidencí, které je Creative Holding s.r.o. povinen vést k prokázání daňové uznatelnosti výdajů (oprávněný zájem), ochrana života a zdraví (oprávněný zájem), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Creative Holding s.r.o. (oprávněný zájem), účely stanovené zvláštními zákony

pro potřeby přestupkového, správního řízení, trestního řízení apod. a pro naplnění povinnosti součinnosti

se státními orgány České republiky včetně Policie České republiky (plnění zákonných povinností).

Při zpracování osobních údajů související s pořádáním / organizací soutěží na sociálních sítích (Facebook

a Instagram) správce osobních údajů / zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje výlučně

za účelem realizace soutěže a to z důvodu nezbytnosti zpracování osobních údajů pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi výhercem a pořadatelem / organizátorem soutěže a následné plnění smlouvy, a to smlouvy darovací mezi pořadatelem a výhercem, na základě které získává výherce dar jako důsledek soutěže. Takovéto údaje mohou být využity výlučně za účelem realizace soutěže, včetně kontroly dodržování pravidel soutěže, kontroly výherců a předání výher výhercům. Neposkytnutí nezbytně nutných osobních údajů pro účely plnění darovací smlouvy má za následek nemožnost doručení výhry

 

2. Zpracovávání údajů Creative Holding s.r.o. se souhlasem

Creative Holding s.r.o. se souhlasem subjektu údajů může zpracovávat některé údaje nad rámec nutný

k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely, a to na základě Souhlasu pro obchodní účely, pro vytvoření vhodné nabídky služeb v oblasti grafických prací, při tvorbě webových stránek, v oblasti foto a video produkcí, reklamní produkce, dále může jít též o zastoupení portálu, který porovnává výhody zdravotních pojišťoven, dále pro poskytování služeb společnosti Creative Holding s.r.o. klientovi, pro zlepšení kvality služeb a pro případné zrychlení a zlepšení úrovně vzájemné komunikace. Konkrétní forma/formy – např. telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy, formou elektronické komunikace, je v dispozici subjektu osobních údajů, který případný souhlas uděluje. Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Creative Holding s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze cílit jednak na kontakty klientů/stávajících zákazníků

z titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta/stávajícího zákazníka. Nebo na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů

pro obchodní účely. Obchodní sdělení vždy skýtají možnost odmítnutí přijímání dalších obchodních sdělení.

Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro činnosti Creative Holding s.r.o. jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách.

U klientů Creative Holding s.r.o., je společnost Creative Holding s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností Creative Holding s.r.o.

Jsou-li vystavovány správcem údajů faktury dle zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v souladu

s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou návazně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.

Režim osobních údajů poskytnutých v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy

V případě jednání mezi společností Creative Holding s.r.o. a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost Creative Holding s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.

Ostatní příjemci osobních údajů

Společnost Creative Holding s.r.o. při plnění svých závazků a povinností využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Creative Holding s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností Creative Holding s.r.o. Může jít zejména o činnost účetního, daňového poradce, auditora, advokáta, správce IT systému apod. Se všemi takovými subjekty uzavírá Creative Holding s.r.o. smlouvu

o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, odpovídající evropskému standardu.

Pro realizaci své činnosti využívá společnost Creative Holding s.r.o. spolupráci s extermíni partnery, kteří jsou v postavení správce osobních údajů nebo/i zpracovatele osobních údajů. Těmto subjektům může společnost Creative Holding s.r.o. předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu, určeném účelem dané agendy a po předchozím prověření zajištění ochrany osobních údajů na úrovni evropských standardů ze strany těchto subjektů. To platí i v případě pořádání / organizování soutěží na sociálních sítích (Facebook, Instagram), je-li pořadatelem / organizátorem či zprostředkovatelem třetí osoba. Externími spolupracujícími partnery jsou CPI Shopping Teplice, a.s.

 

Společnost Creative Holding s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Kategorie zpracovatelů, správců a dalších příjemců osobních údajů

Společnost Creative Holding s.r.o. vede aktuální seznam jednotlivých kategorií zpracovatelů, správců

a dalších příjemců osobních údajů, u kterých může dojít ke zpracování osobních údajů subjektů údajů. Jedná se zejména o poskytovatele účetních, daňových, finančních a právních služeb a poradenství, IT služeb, servisních a technických služeb, poštovních služeb, případné zplnomocněné subjekty, orgány státní správy, zdravotní pojišťovny.

Předávání osobních údajů

Písemnosti a jiné listiny obsahující osobní údaje o zaměstnancích, statutárních zástupcích a jiných osobách vykonávajících práci pro Společnost, a dále o klientech mohou být předávány pouze schváleným externím zpracovatelům, orgánům státní správy, a jiným schváleným správcům, a to pouze za podmínek uvedených

v těchto Zásadách ochrany a zupracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů do jiných států v rámci EU

Společnost Creative Holding s.r.o. nepředává osobní údaje do další země v rámci EU.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost Creative Holding s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci mimo rámec EU.

Způsoby zpracování osobních údajů

Creative Holding s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálním způsobem i automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů

Creative Holding s.r.o. dbá na plnění informačních povinností vůči subjektům údajům. Zejména Společnosti dbá na plnění informační povinnosti vůči subjektům dle článku 12, 13 a  14 Nařízení. Agendu plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů má na starosti odpovědná osoba.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat

od společnosti Creative Holding s.r.o. potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, týkajících se subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost Creative Holding s.r.o.  oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm společnost Creative Holding s.r.o.  zpracovává. Subjekt údajů má vůči správci údajů adekvátní povinnost oznamovat změnu svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Creative Holding s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Creative Holding s.r.o.  má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti Creative Holding s.r.o. 

 

v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Creative Holding s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu dotčení práv a svobod třetích subjektů.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Creative Holding s.r.o. Je na společnosti Creative Holding s.r.o. ,

aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy

a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost Creative Holding s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl udělen.

9. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování

Subjekt osobních údajů má právo nebýt předmětem rozhodování, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt osobních údajů právní účinky.

Automatizované rozhodování

Creative Holding s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování.

Profilování

Creative Holding s.r.o. v situaci, kdy je toto zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy Creative Holding s.r.o., provádí v nezbytném rozsahu a v souladu s účelem zpracování, kterým je analýza trendů, informace

o novinkách a případné návrhy nových možností využití sociálních sítí, též profilování. Předmětem profilování nejsou žádné citlivé osobní údaje. Na základě profilování Creative Holding s.r.o. neprovádí žádné automatizované rozhodování.

Kontakty na vedení agendy ochrany OÚ Creative Holding s.r.o.

 

Odpovědná osoba je povinna skrze níže uvedené kontakty vyřizovat žádosti subjektů osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů. Zejména je odpovědná osoba povinna vyřizovat žádosti subjektů údajů

o poskytnutí informací (dle článku 12-14 Nařízení), žádosti na přístup k osobním údajům (dle článku 15 Nařízení), žádosti na opravu a výmaz (dle článku 16 a 17 Nařízení), žádosti na omezení zpracování (dle článku 18 Nařízení) a žádosti na přenositelnost osobních údajů (dle článku 20 Nařízení).

Na níže uvedených kontaktech mohou subjekty osobních údajů realizovat možnost uplatnění svých práv,

a to písemnou či elektronickou formou.

Adresa: Creative Holding s.r.o., Moskevská 28, Liberec 460 01

E-mailová adresa: info@creative-holding.cz web: www.creative-holding.cz

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Účinnost a aktualizace Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů firmy Creative Holding s.r.o. podléhají průběžné aktualizaci, vždy s uvedením pořadového čísla aktualizace a termínu jejího uskutečnění.

Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů firmy Creative Holding s.r.o.  nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. 31.8.2022

bottom of page